Saturday, March 24, 2018

TÊN MIỀN

Quản lý tên miền

quản lý tên miền

PROCOM hỗ trợ công cụ quản lý chuyên nghiệp procomvn.com thông qua DNS trung gian. Tên miền đăng ký ở PROCOM hoặc nơi khác, nếu trỏ về DNS trung gian này đều có thể sử dụng công cụ quản lý của chúng tôi.Với công cụ quản lý này bạn hoàn toàn có thể thay đổi online các record như: A ... Read More »

Đăng ký tên miền

đăng ký tên miền

Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước. Tên miền có ba dạng: ø  Tên miền quốc tế dạng: www.tencongty.com  (.net, .biz .org, .info…) ø  ... Read More »